ประกาศเมื่อ 05 ธันวาคม 2013 เวลา 15:48:33 เปิดอ่านทั้งหมด 1012 ครั้ง
ผลการเลือกตั้ง-รายชื่อ “ว่าที่นายก ทต./ส.ท.” ยกฐานะ 6 อปท.เชียงราย
ศูนย์ อำนวยการเลือกตั้ง ทต.ยกฐานะ 6 อปท.เชียงราย แจ้งผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.56 รวมทั้ง 2 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 304 คน
 

ศูนย์ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานผลการเลือกตั้ง รายชื่อ คะแนน ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตำแหน่งผู้บริหาร นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ของ 6 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบล (ทต.) เว้น ทต.เมืองชุม อ.เวียงชัย (ไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ) จำนวนทั้งสิ้น 304 คน แยกเป็นผู้สมัคร นายกเทศมนตรี 16 คน และสมาชิกฯ 288 คน โดยศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลแต่ละแห่ง ซึ่งมี ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) แจ้งว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ ตามเป้าหมายที่กำหนด และแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ (อยู่ระหว่างรอการประกาศรับรองจาก กกต.) ดังนี้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อ.เวียงชัย ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 2 คน ผลคะแนนเตามลำดับหมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายประเวช ราชชมภู ได้คะแนน 2,788 คะแนน หมายเลข 2 นายสนอง สิทธิอาษา ได้ 1,643 คะแนน

ผู้สมัคร ส.ท.รวมทั้งสิ้น 38 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 18 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน เรียงตามลำดับคะแนน ได้แก่ นายอนุชัย ศรีสม ได้ 1,037 คะแนน นายสินธุ์ บุญยวง 818 คะแนน นายสมบูรณ์ สารพัน 692 คะแนน นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว 678 คะแนน นายวิจักร์ ธนปิรอบรรจง 672 คะแนน นายประสิทธิ์ เงาแก้ว 649 คะแนน นายเฟื่อง วงศ์ไฝ 643 นายบุญลือ แลบุญมา 625 นายสมัย แก่นลา 582 นายณัฐพงษ์ ร้อนกาด 523 นายเหรียญชัย ศรีกันไชย 396 นายเหรียญชัย ศรีกันไชย 396 นางณัฐกานต์ บุญทิพย์ 390 นายสังเวียน วรรณราช 387 นายอ้าย มะโนหาญ 381 นายดนัย บุญมี 372 นายจรีรัตน์ เพ็ชร์ภา 246 นายวิชัย เลิศชมภู 220 นายบุญมี ติทวงศ์ 213 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 20 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นายอภิชาติ ถาวรณ์ 538 คะแนน นายทุน เผ่าปินตา 639 คะแนน นายบุญพร้อม ศิริ 594 คะแนน นายชุม ไชยเมธา 538 คะแนน นายสมคืด อาษา 565 คะแนน นางจิราภา ใบข่อย 519 คะแนน นายจิราพร คำอิ่น 507 นายอุทัย ทุมทอง 505 นายศรีมูล ปัญญาวิชา 483 นายจิตร คำฟู 473 นายมงคล วันใจ 431 นายทรงศักดิ์ ตาลดี 682 นายเล็ก บุญเทพ 373 นายสมัย ปินตาคำ 338 นายสมศักดิ์ อินทจักร 314 นายภักดี อารีรัตน์ 309 นายสมชาย จรรยา 301 นางวัชรา ศรีนอก 298 นายณัฐพงศ์ อินคำฟู 281 และนายสมคิด แปงมูล 175 คะแนน

เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย สมัครนายกเทศมนตรี 3 คน ผลคะแนน หมายเลข 1 นายอุดม พรมชัย ได้ 1,641 คะแนน หมายเลข 2 นายสังฆ์ พรมชัย ได้ 2,288 คะแนน หมายเลข 3 นายธนเดช ใจวัง ได้ 1,276 คะแนน

ผู้สมัคร สท.รวม 42 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 21 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นายสวาท นิลสวีท 728 คะแนน นายจิรายุทธ อุตมูล 726 คะแนน นายอดุลย์ ขามพารา 666 คะแนน นายสนั่น ธรรมจักร์ 643 คะแนน นายจรูญ อนาวัน 627 คะแนน นายศรีนวล คำจ่าง 615 คะแนน นายพิพัฒน์ กันธิยะ 592 นายสุทัศน์ คำเงิน 534 นายสังวร บัวคำโคตร 509 นายประยงค์ คงแสนคำ 483 นายคำคง แก้วพิลา 450 นายทวี นนตะภาพ 409 นายสวัสดิ์ วงศ์เมทา 406 นายสมพร วงศ์เป็ง 395 นายวิษณุพงศ์ ค่ายคำ 389 นายชัย บุญยวง 383 นายวันเย็น สุยะเอ้ย 374 นางบุญมี เลนทาวงศ์ 373 นายวิจิตต์ สิงตัน 373 นายศรีทน ทะลา 343 และ นายบุญมี เถิงคำ 322 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 21 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ มาลารัตน์ 952 คะแนน นายมานพ ปฐมวงศ์ 917 คะแนน นายสมเจตน์ สถานสุข 890 คะแนน นางจีน เวียงนาค 806 คะแนน นายจินดา อภิวงศ์ 770 คะแนน นางศรีแก้ว สมวัน 706 คะแนน นางสมคุณ สุวรรณประภา 686 นายสมพร พรมชัย 611 นายสกุลรัตน์ ไพรสัก 611 นายกฤษฎา คำตื้อ 570 นายสำราญ แลน้อย 523 นายวิเชียร กองคำ 452 นายเมืองใจ พรมชัย 438 นายอุทัย ชะนะด้วง 428 นายเชิด กองเงิน 409 นายสมบิน ไชยราช 375 นายเสฐียร ออนตะไคร้ 360 นายเจริญ ปวงคำ 356 นายชม สิงคะนันท์ 304 นายบุญรัตน์ จันต๊ะนาเขต 291 และนายโชคทวี ปวงคำ 289 คะแนน

เทศบาลตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด สมัครนายกเทศมนตรี 3 คน ผลคะแนน หมายเลข 1 นายณัฐพงษ์ คำภีระ ได้ 1,752 คะแนน หมายเลข 2 นายประวีร์ ยามี ได้ 158 คะแนน หมายเลข 3 นายณิชภูมิ คำเมืองเหนือ ได้ 832 คะแนน

ผู้สมัคร สท.รวม 40 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 19 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นายเกรียงไกร สุขสวัสดิ์ 527 คะแนน นายสุทัศน์ กันทะไชย 506 คะแนน นายพันธ์ เชียงโส 496 คะแนน นายสมศาสตร์ ยามี 460 คะแนน นายพงศ์พันธ์ วงศ์ไชย 430 คะแนน นายวิโรจน์ เชียงโส 398 คะแนน อุดม ปินตาแก้ว 388 นายสมศักดิ์ ยามี 386 น.ส.บัวผัน สอนใจ 291 นายสิริวัฒนายุทธ ดูแก้ว 274 นายคำ สมุทรจักร 267 นายแอ๊ด หมื่นไร่ 265 นายอดุล ท้าวไชยมูล 262 นายกมล คำภีระ 241 นายแก้ว ศรีวงศ์วรรณ์ 216 นายศรีวรรณ์ ลาวตุม 209 นายประเสริฐ ชัยวรณ์ 201 นายองอาจ สายลังกา 97 และ นายสหรัฐ สุขสวัสดิ์ 83 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 21 คน ผู้ได้รับเลือก 6 คน ได้แก่ น.ส.เกตุกมล แสนสล่า 485 คะแนน นายปั๋น เรียนทอง 460 คะแนน นายสม สุยะ 438 คะแนน นางบัวเหลือง มาฟู 404 คะแนน นายเป็ง มาฟู 398 คะแนน นายบุญส่ง อินบาล 396 คะแนน นายน้อย ทองสุข 338 นายล้วน ลาวตูม 373 นายเสถียร มาฟู 329 นายวิเชียร ยามี 326นายกิตติกวิน มาฟู 326 นายอิ่นคำ สารนา 295 นายสนทยา อินทร์จันทร์ 283 นายธีระวัฒน์ มาฟู 266 นายสนอง สุขเกิน 263 นายวินัย มาฟู 262 นางอภิญญา ลาวตูม 257 นายกิตติกรณ์ ขายสาร 219 นายสะอาด อินปา 207 นายมนัส แพทย์รักษา 190 นายเลย มาฟู 109 และ นายนัฐวุฒิ ชัยลังกา 89 คะแนน

เทศบาล ตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน สมัครนายกเทศมนตรี 2 คน หมายเลข 1นายสมควร สุตะวงศ์ ได้ 1,639 คะแนน หมายเลข 2 นายคำ สุปัญโญ ได้ 2,095 คะแนน ผู้สมัคร สท.รวม 34 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 21 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นางแสงทอง อูปป้อ 1,184 คะแนน นายโขง กันทะดง 943 คะแนน นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา 880 คะแนน นายสมยศ จันทรังษี 821 คะแนน นายกฤษฎา ทิวาคำ 768 คะแนน นางอัมพรรณ์ แก้วคำ 766 คะแนน นายประสาท พูลสวัสดิ์ 643 นายอุดร ทิวาคำ 639 นายประสงค์ ตุ้ยสุวรรณ 597 นายบุญธรรม สุคำมา 567 นางอรกัญญา ไชยสาร 451 นายวินัย จิณทะจิตต์ 417 นายยืนยง แสงสุวรณ 410 นายบัญชา ปารมีกาศ 361 นายสมพร ท้าวซาว 328 นายนิรันดร์ กุณะ 286 น.ส.นารี ศรีสุพล 284 น.ส.ศรีนวล ธรรมวงศ์ 262 นายอนันต์ ศิริวงศ์ษา 210 นายสนิท มงคลคลี 198 นายณรงค์ ทิวาคำ 111คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 13 ผู้ได้รับเลือก 6 คน ได้แก่ นายเกรียงไกร แซ่พ่าน 713 คะแนน น.ส.แสงเดือน แซ่พ่าน 553 คะแนน นายพนาไพร แซ่ฟุ้ง 548 คะแนน นายเกาว่า แซ่ลี 544 คะแนน น.ส.ลักษมล ธนินทัพพ์ธนดล 523 คะแนน นายเลาอู แซ่ฟุ้ง 522 คะแนน นายทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ 503 นายวรศักดิ์ จ๋าวรุ่งสกุล 454 นายเกรียงศักดิ์ ไอสาม 404 นายสมชาติ ตั้งสกุลเสรี399 นายสุวิทย์ ผาติเรืองชัย 366 นายมณู น้ำใจเสน่หา 245 และ นายผ่อง สุพงษ์ 111 คะแนน

เทศบาลตำบลดอยฮาง สมัครนายกเทศมนตรี 2 คน หมายเลข 1 นายสิงห์ วงศ์ตุ้ย ได้ 877 คะแนน หมายเลข 2 นายวิชัย เทพวัลย์ ได้ 1,192 คะแนน

ผู้สมัคร สท.ที่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ นายสัญญา ปัญญาบุญ 566 คะแนน นายนิวัฒน์ คำวัง 506 คะแนน นายไพโรจน์ หวันแก้ว 440 คะแนน นางยุพิน ธิดาเรือง 439 คะแนน นางอภิชญาภรณ์ ไร่พุทธา 388 คะแนน และ นายโพธงค์ ทิศอุ่น 350 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ นางสาวนริศรา โชคคูณเกษม 447 คะแนน นายสอาด นาวา 385 คะแนน นายสุทธิพงศ์ วรกิจสุขเจริญ 383 คะแนน นางไพรวรรณ์ ใจกว้าง 350 คะแนน นายเดชา เตมิยะ 346 คะแนน และ นายอินทอน ปัญญาบุญ 290 คะแนน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน สมัครนายกเทศมนตรี 4 คน หมายเลข 1 นายธีระ เงินสัจจา ได้ 462 คะแนน หมายเลข 2 นายดำรง จันแปงเงิน ได้ 1,364 คะแนน หมายเลข 3 นายสมบูรณ์ พรมมินทร์ได้ 961 คะแนน และหมายเลข 4 นายเกียรติพงษ์ หอมเจริญ ได้ 1,093 คะแนน

ผู้สมัคร สท.รวมทั้งสิ้น 43 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 25 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นายอินจันทร์ ไชยเลิศ 771 คะแนน นายเจตจันทร์ ขันทะพันธ์ 768 นายอรัญ แก้วดำ 669 นายเมืองใจ เงินสัจจา 607 นายแฝง จริยะ 588 และ นายสัมฤทธิ์ จริยะ 498

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 18 คน ผู้ได้รับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ นายย้าย ดวงภู 581 คะแนน นายทินกร ท้าวคำหล่อ 559 คะแนน นายบรรจง ไรสอ 489 คะแนน นายศตรุชิน ยาวิชัยป้อง 481 คะแนน นายอำนวย วงค์วร 471 คะแนน และ นางมาลี จันแปงเงิน 458 คะแนน.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved